Yabancı personel çalışma izni süre uzatma için gerekli belgeler

A) Yabancı Personelden İstenen Belgeler

• Yabancı Personel Başvuru Formu (4 nüsha, son 6 ay içinde çekilmiş fotoğraflı), (elektronik ortamda doldurulacak form, çıktısı alındıktan sonra, işveren ve yabancı tarafından imzalanıp matbu olarak bir nüsha halinde Bakanlığa gönderilecektir. İşveren ve yabancının orijinal imzalarının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış iş sözleşmesi ibraz edilecektir. Formun imzasız olması ve iş sözleşmesinin de bulunmaması durumunda başvuru işleme alınmayacaktır),

• Bakanlıkça verilmiş çalışma izin sürelerini kapsayan çalışma amaçlı ikamet tezkeresi (belge scanner ile taranarak elektronik başvuru sırasında online gönderilecektir),

• Önceki çalışma izin belgesi ve üst yazısı (belgeler scanner ile taranarak elektronik başvuru sırasında online gönderilecektir).

• Türkçe tercümesi yeminli mütercim ve noter onaylı vizeler ve geçerlilik süresine ilişkin kısmı da dahil olarak pasaport sureti (belgeler scanner ile taranarak elektronik başvuru sırasında online gönderilecektir),

• Mühendis, mimar ve şehir plancısı olarak çalışacak yabancıların, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 36. maddesine istinaden alması gereken geçici üyelik belgesi (belge scanner ile taranarak elektronik başvuru sırasında online gönderilecektir),

• Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapan yabancının görevinde değişiklik olması durumunda Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınmış yabancının yeterliliğini gösterir belge (ön izin) (belge scanner ile taranarak elektronik başvuru sırasında online gönderilecektir),

B) Yabancı Personel İstihdam Edecek Kurum / Kuruluştan İstenilen Belgeler

• Yabancı Çalışma izni başvuru dilekçesi (belge scanner ile taranarak elektronik başvuru sırasında online, ayrıca matbu olarak gönderilecektir),

• İşyerinin vergi borcu olmadığına belirten, vergi dairelerinden alınacak yeni tarihli vergi borcu olmadığına dair belge (bu bilgiye Maliye Bakanlığı kayıtlarından online erişilecektir),

• İşyerine ve yabancıya ilişkin sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirildiğini gösterir belge (bu bilgiye Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kayıtlarından Bakanlıkça online erişilecektir).

• Son ay ücret bordrosu (işveren ile mali müşavir kaşeli ve imzalı, SSK onaylı),

• Şirket veya işletmenin son yıla ait, vergi dairesince onaylı bilanço ve kâr / zarar tablosu, (tablolar Yeminli Mali Müşavirlerce de onaylanabilir) Özel Hesap Dönemi bulunan şirketler hariç olmak üzere, her yıl 1 Nisan tarihinden sonra yapılacak başvurularda, şirketin geçmiş yıla ait bilanço ve kâr / zarar tablosu ibraz edilecektir. Örneğin; 01.04.2012 tarihinden sonra yapılmış müracaatlarda 2011 ve 2010 yıllarına ait mukayeseli tablolar dosyaya konur,

• Şirket yapısında değişiklik bulunması durumunda kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (belge scanner ile taranarak elektronik başvuru sırasında online gönderilecektir),

• Yabancı personeli istihdam edecek kurum ve kuruluş adına kullanıcı sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan kişinin noter onaylı vekaletnamesi veya kullanıcı sıfatındaki kişinin başvuruyu yapan kurum ve kuruluşta çalıştığını gösterir belge (belge scanner ile taranarak elektronik başvuru sırasında online gönderilecektir),

Adres Değişikliği: Çalışma izni verilen yabancı personelin çalışacağı adresin değişmesi durumunda, işverenin veya yabancının vereceği adres değişikliği talep dilekçesine;

a) Halen geçerli olan son çalışma izninin işyeri unvan ve adres bilgilerinin işlenmiş olduğu ikamet tezkeresinin ilgili sayfalarının noter onaylı sureti,

b) Şirketin eski ve yeni adreslerini gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya Kuruluşça onaylı örneği eklenmelidir.