Turizm sektörü için yabancı çalışma izni

Turizm sektörü için yabancı çalışma izni başvurusunda bulunmak isteyen işveren veya yabancılar, başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri ibraz etmek zorundadır.

 

Belgeli İşletmelerde Kota Uygulaması

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 18. maddesinin, 4817 sayılı kanunun 31. maddesi ile değişik (a) bendinde; “Belgeli İşletmelerde Bakanlık ve İçişleri Bakanlığı’nın görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca verilen izinle yabancı uzman personel ve sanatkarlar çalıştırılabilir. Ancak bu şekilde çalıştırılan yabancı personelin miktarı toplam personelin %10’unu geçemez. Bu oran Bakanlıkça %20’ye kadar artırılabilir.” denilmektedir.

 

Turistik İşletmelerde Çalışacak Olanlar:

Bünyelerinde izinli masaj salonu bulunduğunu kanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli; en az dört yıldızlı turizm işletmeleri ile belgeli tatil köylerinin; masör, masöz ve SPA terapisti gibi uzmanlık ve ustalık gerektiren talepleri değerlendirmeye alınır, bu kapsamda bulunmayan işletme ve işyerlerinin talepleri ise uygun bulunmaz.

Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde, eğlence sektörü ile turizm, animasyon, organizasyon firmalarında istihdam edilecek yabancılar için en az 10 TC vatandaşı çalıştırılması halinde ayrıca kota uygulanmaz.

 

Kurum Kuruluştan İstenen Belgeler:

1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı çalışma izni talep dilekçesi,

2) Kurumun halen çalışan Türk ve yabancı tüm personel sayısını gösteren son aya ait Sigortalı Hizmet Listesi,

3) Kurumun son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr / zarar tablosu,

4) Kuruluş yabancı sermayeli ise; kurumun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya kuruluşça onaylı örneği,

5) İşyerinin bir önceki yıla ait en az 40.000 USD veya muadili döviz sağladığına ilişkin döviz bozdurma belgesinin aslı (belgeli işletmeler için gerekli),

6) İş sözleşmesi,

7) Faaliyet belgesi (belgesiz işletmeler için gerekli)

8) Turizm İşletme Belgeli, Turizm Yatırım Belgeli veya Seyahat Acenta Belgeli işletmeler için ilgili belgenin örneği,

9) Firma belgeli değil ise bunu belirtir dilekçe,

10) Belgeli turizm kuruluşları için, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış işletme ve yatırım belgesinin sureti,

11) Yabancı personeli istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan kişinin noter onaylı vekâletnamesi veya kullanıcı sıfatındaki kişinin başvuruyu yapan kurum ve kuruluşta çalıştığını gösterir belge (belge scanner ile taranarak elektronik başvuru sırasında online gönderilecektir).

 

Yabancı Çalışandan İstenen Belgeler:

1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na hitaben yazılmış çalışma izni talep dilekçesi,

2) Yabancı Personel Başvuru Formu (4 nüsha / 3 sayfa, son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğraflı, işveren ve yabancı personel tarafından imzalanmış gerçek nüshalar),

3) Türkçe tercümeli ve noter / konsolosluk onaylı pasaport sureti,

4) Türkçe tercümeli ve noter / konsolosluk onaylı diploma sureti,

5) Özgeçmiş (1 adet / 2 sayfa, Türkçe olarak düzenlenecektir),

6) Türkiye’den yapılacak başvurular için geçerli ikamet tezkeresinin noter onaylı sureti (öğrenim amacıyla verilen ikamet izni hariç, ikamet tezkeresinin süresinin en az 6 ay olması ve başvurunun bu süre içinde yapılması zorunludur. Aksi halde yabancının uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine başvurması gerekir),

7) Yabancının alacağı göreve uygun bonservis (belgeli işletmeler için gerekli),

8) Bağ-Kur kaydı ve borcu olmadığına dair yazının aslı (yabancının şirket sahibi veya şirket ortağı olması durumunda gerekli),

9) Yabancı sanatkar çalıştıracak Belgeli Turizm İşletmeleri için, Türkçe ve yabancının dilinde düzenlenen iş sözleşmesi ve bonservis.

Mesajınızı yazınız Mesaj