Yabancı çalışma izni önemli süreler

Süresi sona ermiş çalışma izninin uzatılması için, sürenin bitiminden itibaren en geç 15 gün içinde uzatma talep dilekçesi ve eklerinin Bakanlık Genel Evrak Kayıtlarına girmiş olması gerekmektedir.

• Yurtiçinden çalışma izin talebinde bulunabilmek için; yabancı şahsın Emniyet makamlarınca verilmiş ve en az 6 ay süreli ikamet tezkeresinin bulunması ve başvurunun bu süre içerisinde yapılmış olması gerekmektedir.

• Bir Türk vatandaşı ile olan evlilik birliği en az 3 yıl sürdükten sonra sona ermiş olmakla birlikte, Türkiye’de yerleşmiş olan yabancıların çalışma izinleri, Türkiye’de kanuni olarak bulunmaları kaydıyla istisnai olarak verilebilir,

• Yabancının Yurt Dışından Yapacağı Elektronik Başvuru’yu takip eden 10 iş günü içinde işverence elektronik başvurunun yapılması ve başvuru için istenilen belgelerin Bakanlığa ulaştırılması gerekmektedir,

• Yurt İçinden Yapılacak Elektronik Başvuru’yu takip eden 6 işgünü içinde diğer belgelerin Bakanlığa ulaştırılması gerekmektedir,

Yabancı Çalışma İzni Uzatıma Başvuruları: Çalışma izin süresinin sona erdiği tarihten itibaren 45 günü geçmemek ve yaptığı işin mahiyetini değiştirmemek kaydıyla çalışan aynı işyeri ve meslekte çalışmaya devam edebilir,

Başvuruda Eksik Evrak Tespiti: Yabancı Çalışma izin başvurusunun Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yapılmaması ya da Bakanlıkça tespit edilen ve başvuru sahibinden istenilen eksik belgenin 30 gün içerisinde tamamlanmaması halinde başvuru dosyası işlemden kaldırılır.

• Süresi sona ermiş bir çalışma izninin uzatılması için, sürenin bitiminden itibaren en geç 15 gün içinde uzatma başvurusunda bulunulması gerekir. Bu süreden sonra yapılan uzatma başvuruları, ilk defa başvuru yapan yabancılara uygulanan esaslara tabidir.

• Çalışma izni bittiği tarihten geriye doğru en fazla 2 aylık sürede olmak kaydıyla, izin süresi sona ermeden de uzatma başvurusunda bulunulabilir.

Süresiz yabancı Çalışma İznine Bağlı Olarak Verilecek İkamet İzni: Süresiz yabancı çalışma iznialan yabancının çalıştığı işyerinin veya işyeri adresinin değişmesi halinde, en geç 15 gün içerisinde durum Bakanlığa bildirilir.

• Yabancılar, işyerinde fiilen çalıştıkları sürece geçerli olmak üzere uzatma başvurusunda bulunduklarına ilişkin Bakanlık tarafından verilen belgeyi taşırlar. Bu belge veriliş tarihinden itibaren 90 gün sonra geçerliğini yitirir. Bakanlık, belgeye konuyla ilgili bilgilendirici kaydı düşer.

• Mesleki hizmetler kapsamında yurtdışından yapılan başvurularda çalışma izni alan mühendis, mimar ve şehir plancılarının Türkiye’ye giriş yaptıkları tarihten itibaren en geç 1 ay içerisinde, ilgili meslek odasına üyelikleri zorunludur.

• Çalışma izni alındıktan sonra Emniyet Müdürlüklerinden ikamet tezkeresi alınması ve işletilmesi süresi çalışma izni tebliğinden itibaren 30 gündür. Yurtdışı çalışma izni alındıktan sonra Türkiye’ye giriş yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde ikamet tezkeresinin alınmış olması gerekir.

• Yabancı Çalışma izin başvurusunun Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yapılmaması ya da Bakanlıkça tespit edilen ve başvuru sahibinden istenilen eksik belgenin 30 gün içerisinde tamamlanmaması halinde başvuru dosyası işlemden kaldırılır.

• Türkiye Cumhuriyeti temsilcilikleri ve Bakanlık, yurtdışından yapılacak çalışma izni başvuruları ile ilgili işlemleri elektronik ortamda yürütür. Yabancının temsilciliğe başvuru tarihini takip eden 10 işgünü içinde işverence elektronik başvurunun yapılması ve başvuru için istenilen belgelerin Bakanlığa ulaştırılması gerekir.

• Bakanlık, başvuruyu ilgili mercilere iletir ve görüşlerini alır Görüş, bilgi ve belge talepleri günlü olarak yapılır. Kamu kurum ve kuruluşlarına belge taleplerinde en geç beş, bilgi ve görüş taleplerinde ise en fazla on beş gün süre verilir. İlgili merciler görüşlerini en geç on beş gün içinde Bakanlığa bildirirler. İlgili merciler, zorunluluk halinde, on beş günü geçmemek üzere ek süre talebinde bulunabilirler.

Çalışma iznini alan yabancıların, bu belgeyi aldıkları tarihten itibaren en geç “90 gün” içinde ülkeye giriş vizesi talebinde bulunmaları, ülkeye giriş yaptıkları tarihten itibaren en geç “30 gün” içinde de İçişleri Bakanlığına ikamet tezkeresi almak için başvurmaları gerekmektedir.

• Çalışma izni uzatma başvurusunda bulunan yabancılar, çalışma izni uzatma başvurusunun sonuçlanmasına kadar geçen zaman diliminde, alacağı görevin mahiyeti değişmemek kaydıyla aynı işyeri ve meslekteki çalışmalarını sürdürebilirler. Bu yabancılar, işyerinde fiilen çalıştıkları sürece geçerli olmak üzere uzatma başvurusunda bulunduklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen belgeyi taşırlar. Bu belge veriliş tarihinden itibaren 90 gün sonra geçerliliğini yitirir.

Süresi sona eren çalışma izninin uzatılması için, sürenin bitiminden itibaren en geç 15 gün içinde uzatma başvurusunda bulunulması gerekmektedir.