Çalışma İzni Danışmanlığı

9ekim Relokasyon, 1994 yılından beri Türkiye’de çalışma izni almak isteyen yabancı uyruklu işçi ve personele, danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
Ülkemizde son yıllarda artan yabancı sermaye girişi ile yabancı personel çalıştırmak isteyen firmaların sayısı ve Türkiye’de çalışma izni başvurularının oranı artmıştır. Yabancı personel relokasyon hizmetlerinde kalite beklentisinin artması, insan kaynakları departmanlarını güven içinde uzun vadeli çalışabilecekleri relokasyon firması arayışına itmiştir. 9ekim Relokasyon, deneyimi, uzman personeli, uluslararası bağlantıları ve yasal mevzuat hakkında bilgisiyle sektörün beklentilerine yanıt vermiş, kendi alanında bir markaya dönüşmüştür.

9ekim, yabancıların çalışma izni ve relokasyon hizmetleri konusunda ISO9001:2008 belgesi ile kalite güvencesi almış ve akredite olmuş Türkiye’deki ilk firmadır.

Yabancı Personel Çalışma İzni Danışmanlık Hizmetlerimiz
1. YABANCI ÇALIŞMA İZNİ ALMA
2. YABANCI ÇALIŞMA İZNİ SÜRE UZATMA
3. OLUMSUZ VEYA RET YANITI VERİLEN ÇALIŞMA İZNİ KARARINA İTİRAZ
4. GENEL ÇALIŞMA İZNİ DANIŞMANLIĞI
5. ÇALIŞMA İZNİ SONLANDIRMA
6. SERBEST BÖLGEDE BULUNAN FİRMALARA YABANCI PERSONEL ÇALIŞTIRMA DANIŞMANLIĞI
7. YABANCI HİZMETÇİ, BEBEK BAKICISI, DADI VE HASTA BAKICILARA ÇALIŞMA İZNİ ALMA


1- YABANCI ÇALIŞMA İZNİ ALMA
9ekim profesyonel ve deneyimli bir yabancı çalışma izni danışmanı olarak başvuru öncesini de içeren sistemli, dikkatli ve yoğun bir çalışma yürütür. Çalışma izni alma şansı olmayan veya düşük olan personel için başvuru yapılmaması konusunda gerekçelerini belirterek firmayı uyarır. Çalışma izni başvurusunun olumlu olabilmesi için şahıs ve/veya firmadan destekleyici ek bilgi ve belgeleri talep ederek, çalışma izni başvurusunu gerçekleştirir.

Yabancı çalışma izni başvurusu için verilen belgeler, yasa ve yönetmeliklere uygun olmasına rağmen Çalışma Bakanlığı bazen bilgi ve belgeleri farklı yorumlayarak başvuruları olumsuz yanıtlayabilir. yabancı çalışma izni başvurularında son ve kesin kararı Çalışma Bakanlığı vereceği için, bakanlığın değerlendirme ve görüşünden önce, hiçbir otorite, kurum ya da kişinin başvurunun olumlu sonuçlanacağı konusundaki hükmüne güvenmemelisiniz.

Çalışma Bakanlığı inceleme ve değerlendirme kriterlerini çok iyi bilen, yasa ve yönetmelikleri titizlikle takip eden ve yüzlerce kez başvuru dosyası hazırlamış bir firma olarak 9ekim yabancı çalışma izni başvurusunun olumlu sonuçlanma olasılığını artırır.

Yabancı çalışma izninde ilk başvuru çok önemlidir, çünkü çalışma izni başvurusu ret / olumsuz yanıtlanan yabancı personel için 1 sene boyunca yeniden başvuruda bulunulamaz. Ayrıca ilk başvurunun reddedildiği bilgisi tüm şirket kayıtlarında yer alacağı için sonraki başvuruları da olumsuz yönde etkileyebilir. Eksik ya da yanlış düzenlendiği, gerektiği şekilde takip edilmediği için ret cevabı alan başvurular nedeniyle birçok firma zaman ve prestij kaybına uğramıştır. Firmanın başarısı için önem arz eden bir personel başvurusunun reddedilmesi yüzünden motivasyonunu yitirecek, bu da şirketin maddi ve manevi kaybına neden olacaktır.

yabancı çalışma izni alma sürecini başından itibaren dikkatle planlayıp, profesyonelce yürüten 9ekim, öncelikle işveren ve çalışan durumundaki gerçek ve tüzel kişilerin çalışma izni için gerekli belge ve bilgilerini inceler, tüm olasılıkları ve reddedilme risklerini ortaya koyar. Değerlendirme sonucu müşterilerinin içinde bulundukları durum ve beklentileri konusunda somut öngörüler üreterek firmanın işgücü, zaman ve prestij kaybetmesini önler.

Çalışma izni konusunda ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayın:
Yabancılara Çalışma İzni Alma Aşamaları

Çalışma İzni Başvurusunda İstenen Belgeler

Çalışma İzni Çeşitleri (Özel)

Çalışma İzni Çeşitleri (Genel)

Biliyor muydunuz?

%86 pazar payı ile sektörünün lideri ve Türkiye’de bira denince akla gelen ilk marka olan Efes Pilsen, 2006 yılından beri Türkiye ve dünyada (Rusya, Gürcistan, Moldova, Kazakistan ve yurtdışındaki 14 bira fabrikası iştiraklerinde) görev alan yabancı personelinin relokasyon hizmetleri için 9ekim’i tercih ediyor!2. YABANCI ÇALIŞMA İZNİ SÜRE UZATMA

Çalışma izni süre uzatma talebi yabancı personel veya işvereni tarafından doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılır.
GEREKLİ BELGELER:
• Başvuru formu
• Uygulama Yönetmeliği ekinde belirtilen belgeler

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun 5. maddesi gereğince, süreli çalışma izni iş piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür değişiklikleri dikkate alınarak, yabancının ikamet izninin süresi ile hizmet akdinin veya işin süresine göre, belirli bir işyeri veya işletmede ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en çok 1 yıl geçerli olmak üzere verilmekte, 1 yıllık kanuni çalışma süresinden sonra, aynı işyeri veya işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere çalışma izninin süresi 3 yıla kadar uzatılabilmektedir. Ancak Bakanlık İş piyasasındaki durum, çalışma izni kritelerinde uygunsuzluk olması ve Türkiye çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür koşullarının gerekli kıldığı hallerde, belirli bir süre için, tarım, sanayi veya hizmet sektörleri, belirli bir meslek, işkolu veya mülki ve coğrafi alan itibariyle ilk müracat olmamasına ve mevcut çalışma izninin, uzatılma işlemi olmasına rağmen Bakanlık, çalışma izin talebini bilgi ve belgeleri farklı yorumlama sonunda reddedebilir.
Daha önceden çalışma iznine sahip olmak ilgili çalışma müsadesinin uzatılmasını garantilemez. Bu durumla ilgili olarak Bakanlık, çalışma izni veya çalışma izninin uzatılması talebini; Yönetmeliğin 13., Yabancı Çalışma İzni’nin 3. fıkrasında belirtilen rapor içeriğinde; çalışma izni talebinde bulunulan işyerindeki aynı iş için aynı nitelikte yurtiçinden bir talep olduğunun bildirilmesi halinde, Yönetmeliğin 13. Yabancı Çalışma İzni’nin 4. fıkrasına göre değerlendirmesini yapar. Yabancının niteliklerinin daha uygun olmaması durumunda Kanunun 14. Yabancı Çalışma İzni’nin (b) fıkrası gereğince izin istemini reddeder.
Yabancılar çalışma izni süre uzatma müracaatlarında mevcut çalışma izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla 2 aylık sürede olmak kaydıyla, izin süresi sona ermeden uzatma başvurusunda bulunulabilir.
9ekim, yabancı çalışma izni aldığı personelle ilgili süreleri özel olarak hazırlanmış yazılımlar yardımıyla takip eder, ilgili insan kaynakları departmanını zamanında bilgilendirir, süre uzatma işlemini ilgili süreler dahilinde ilk başvuru gibi ele alarak titizlikle gerçekleştirir.

Çalışma İzni Uzatma Başvurusu’nda İstenen Belgeler için lütfen tıklayın.

 3. OLUMSUZ VEYA RET YANITI VERİLEN ÇALIŞMA İZNİ KARARINA İTİRAZ

Detaylı incelemeye, yasalara ve bilinen izin verme kriterlerine rağmen Bakanlık; çalışma izni veya çalışma izninin uzatılmasını aşağıdaki nedenlerden dolayı reddedebilir:
• İş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler ve istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür değişikliklerinin çalışma izni verilmesine elverişli olmaması,
• Başvurulan iş için ülke içinde, 4 haftalık süre içerisinde o işi yapacak aynı niteliğe sahip kişinin bulunması,
• Yabancının geçerli bir ikamet tezkeresinin bulunmaması,
• Bir işyeri, işletme veya meslek için izin talebi reddedilen yabancının aynı işyeri, işletme veya aynı meslek için izin talebinin reddedildiği tarihten itibaren bir yıl geçmeden yeniden izin talebinde bulunması,
• Yabancının çalışmasının milli güvenlik, kamu düzeni, genel asayiş, kamu yararı, genel ahlak ve genel sağlık için tehdit oluşturması,
• Yabancının ya da işvereninin, çalışma izni talep dilekçesinde eksik veya yanlış bilgi verdiğinin sonradan tespit edilmesi,
• Yabancının ikamet tezkeresinin herhangi bir nedenle geçersiz hale gelmesi ya da geçerlilik süresinin uzatılmaması,
• Yabancının pasaportunun veya pasaport yerine geçen belgesinin geçerlilik süresinin uzatılmaması,
• Yabancının mücbir sebepler dışında aralıksız olarak 6 aydan fazla yurtdışında kalması,
• Bakanlık çalışma izni başvuru kriterlerine uyulmaması,
• Belirli bir süre için, tarım, sanayi veya hizmet sektörleri, belirli bir meslek, işkolu veya mülki ve coğrafi alan itibariyle sınırlandırılabilir ve bu durumda çalışma izni başvurusu reddedilebilir ve mevcut çalışma izninin süresi uzatılmayabilir.

Bir başvurunun reddedilmesi halinde 1 yıl süre ile yeni bir başvuru kabul edilmediği gibi, takip eden yıllarda yapılan başvurularda, önceki başvurunun olumsuzluğu yeni başvuruyu olumsuz etkileyebilir.
Bakanlık çalışma izni verilmesi ya da uzatılması talebinin reddedilmesi, çalışma izninin iptal edilmesi ya da çalışma izninin geçerliliğinin kaybedilmesine ilişkin kararını, yabancıya veya varsa işverenine 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ eder.
Bakanlıkça verilecek kararlara, yabancı personel çalıştıracak firma tarafından tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz edilebilir. İtirazın Bakanlıkça reddedilmesi hallerinde idari yargı yoluna başvurulabilir.
9ekim olumsuz ve ret yanıtı verilen çalışma izinleri için, Bakanlık makamlarına gerekçeleri ve destekleyici tüm belge ve bilgileri sunarak, yazılı ve sözlü olarak itiraz eder. İtiraz nedenlerini ilgili bakanlığı kanunlar ve yönetmelik nezdinde ayrıntılı olarak açıklayarak, itiraz konusunun yargı yoluna taşınmadan sonuçlanması için gayret gösterir.
Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:
Çalışma İzni Red Nedenleri
Çalışma izni başvurusu ve uzatma talebi neden reddedilir?


4. GENEL ÇALIŞMA İZNİ DANIŞMANLIĞI
Yabancı personel çalıştırma projelerinizde, yabancı personel ve ailesinin;
• Relokasyon ihtiyaçlarının değerlendirilmesi ve en uygun çözümlerin sunulması,
• Fizibilite ve projelendirme,
• Çalışma izni başvurularının yapılması, takibi
• İkamet izni uygulamaları
konusunda uzman kadrosu ve mesleki deneyimi ile 9ekim danışmanlığından yararlanın, işgücü, zaman ve prestij kaybına uğramayın.


5. ÇALIŞMA İZNİ SONLANDIRMA
Çalışma izin süresinin uzatılmaması ve yabancının ülkesine dönüş yapmak istemesi halinde yabancının ilgili kurumlardaki işlemlerinin sonlandırılması kanuni bir zorunluluktur. 9ekim bu süreçte gerekli işlemlerin kanuni süreler içinde yapılmasını sağlayarak yasal sıkıntıların oluşmasını engeller.


6. SERBEST BÖLGEDE BULUNAN FİRMALARA YABANCI PERSONEL ÇALIŞTIRMA DANIŞMANLIĞI
9ekim Türkiye’nin tüm serbest bölgelerinde görev alacak yabancı personele 15 gün gibi kısa sürede çalışma izni alabilecek kadar hızlı ve profesyonel hizmet verir.

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’un 10. ve Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin 18. maddeleri hükümlerine istinaden, serbest bölgelerde istihdam edilmesi planlanan yabancı personele “Çalışma İzni” verilebilmesi için; Yabancı Personel Başvuru Formu’nun ve eklerinin bir dilekçe ile Müsteşarlığa gönderilmesi gerekmektedir.
Çalışma izni almak için yapılacak başvurularda, müracaat edilen kişinin firma sahibi veya ortağı olması halinde diploma tercümesi ve sureti aranmaz. (Değişik: 2005/1 sayılı Genelge) Çalışma izni süresinin uzatılması için aşağıdaki belgelerle birlikte Bölge Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi gerekmektedir:
• Dilekçe,
• Eksiksiz doldurulmuş Yabancı Personel Başvuru Formu,
• Mevcut Çalışma İzin Belgesi’nin aslı,
• 7 adet fotoğraf
• Geçerli pasaportun noter tasdikli sureti ve tercümesi

Serbest bölgede çalışacak yabancı personelin kullanıcı firmanın sahibi veya ortağı olması halleri dışında, yurtiçinden temininde güçlük çekilen yönetici veya vasıflı personel olması gerekmektedir. İlgilinin uzmanlığının diploma ile belgelenmesi esas olup, aksi durumlarda sertifika veya ilgilinin daha önce çalıştığı firmalardan alınan referansların ibrazı zorunludur.
Yabancı personel istihdamı taleplerinde, kullanıcıların Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu’nda belirtilen sayıda Türk işçisini istihdam etmesi hususu dikkate alınacaktır. Kullanıcılar tarafından Faaliyet Ruhsatı Müracaat Formu’nda belirtilenden daha fazla yabancı personel istihdam edilmek istenmesi durumunda, bunun gerekçesinin Müsteşarlığa açıklanması gerekmektedir.
İçişleri Bakanlığı’ndan ikamet izni alan yabancı personelin 1 ay içerisinde bölgede çalışmaya başlamadığının tespiti veya Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin 21. maddesi uyarınca, Türkiye’de geçerli Sosyal Güvenlik Mevzuatı hükümleri çerçevesinde sigorta kaydının yapıldığının belgelenememesi halinde (Türkiye ile diğer ülkeler arasında sosyal güvenlik konusunda yapılan sözleşmeler kapsamına giren yabancı personel bu sözleşmelerin hükümlerinden de yararlanabilir.) çalışma izin belgesi iptal edilir ve durum İçişleri Bakanlığı’na da bildirilerek ikamet izninin iptali sağlanır.
Yabancı personelin serbest bölgede çalışması için verilen çalışma izin belgesi ile Türkiye’de çalıştığının tespiti halinde, ilgiliyi istihdam eden kullanıcının Faaliyet Ruhsatı Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği’nin 14. maddesi hükümleri çerçevesinde iptal edilir.
Çalışma İzin Belgesi’nin sorumluluğu kullanıcıya ait olup, bu belge yabancı personelin istihdam edildiği süre boyunca kullanıcı tarafından saklanır. Çalışma İzin Belgesi’nin herhangi bir sebeple kaybedilmesi halinde durumun ivedilikle Müsteşarlığa bildirilmesi zorunludur. Ayrıca, işten ayrılan veya çalışma izni iptal edilen personelin çalışma izin belgesinin aslının ilgili kullanıcı tarafından 1 hafta içinde Müsteşarlığımıza iade edilmesi gerekmektedir.


7. YABANCI HİZMETÇİ, BEBEK BAKICISI, DADI VE HASTA BAKICILARA ÇALIŞMA İZNİ ALMA
3 aylık kapı vizesi ile Türkiye’ye giren; vizesinin bitmesine 2-3 gün kala yurtdışına giriş çıkış yaparak tekrar 3 aylık turistik vize ile Türkiye’de kalan; Yabancı Hizmetçi, Hizmetli, Bakıcı, Dadı, Hastabakıcı gibi işlerde kaçak olarak çalışan / çalıştırılan Gürcistan, Kazakistan, Moldova, Özbekistan, Kırgızistan, Ermenistan, Filipinler, Ukrayna ve Rusya federasyonu vatandaşları, 1 Şubat 2012 gününden itibaren 90 gün Türkiye’de kaldıktan sonra yurtdışına çıkacaklar ve Türkiye’de mevcut ikametlerinin olmaması durumda 90 gün yurtdışında kalmadan Türkiye’ye alınmayacaklardır.
Bu durumdaki kaçak kişileri çalıştıran kişilerin kanuni olarak çalışma izni almaları ve akabinde Yabancı Hizmetçi, Hizmetli, Bakıcı, Dadı, Hastabakıcı meslekleri kapsamında ikamet izni almaları gerekmektedir.
Çalışma ve ikamet izni konusunda uzman olan 9ekim, bu durumdaki işçilerin çalışma ve ikamet izni işlemlerini hızla ve gerektiği şekilde tamamlar.
9ekim uzmanları tarafından gerekli evrakın incelenmesinden sonra, yasalara uygun olması durumunda yabancı çalışanın yurtdışına gidip gelmesine gerek kalmadan çalışma izni başvurusu Türkiye’den yapılır, başvurunun olumlu neticelenmesi durumunda yurtiçinden ikamet izinleri alınabilir.
Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:
Yabancı Hizmetçiler İçin Çalışma İzni Başvuru Prosedürü

Yabancı Hizmetçilere Çalışma ve İkamet İzni Alınmasının Avantajları
Yabancıların Türkiye’de Kalış Süresi Hakkında Mevzuat