Çalışma izni başvuru

Türkiye’den yapılacak başvurular için müracaat tarihinde geçerli en az 6 ay süreli ikamet tezkeresi(belge tarayıcı ile taranarak elektronik başvuru esnasında online gönderilecektir).

A) Yabancıdan İstenen Belgeler

• Yabancı Personel Başvuru Formu (elektronik ortamda doldurulacak form, çıktısı alındıktan sonra, işveren ve yabancı tarafından imzalanıp matbu olarak bir nüsha halinde Bakanlığa gönderilecektir. İşveren ve yabancının orijinal imzalarının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış iş sözleşmesi ibraz edilecektir. Formun imzasız olması ve iş sözleşmesinin de bulunmaması durumunda başvuru işleme alınmayacaktır),

• Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti (Belge scanner ile taranarak elektronik başvuru esnasında online gönderilecektir),

• Mesleki hizmetler kapsamında çalışacak yabancılar ile Bakanlığın gerekli gördüğü diğer mesleklerde çalışacak yabancılardan Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti, pilot olarak istihdam olunacak yabancılar için pilot lisansı örneği (belgeler scanner ile taranarak elektronik başvuru esnasında online gönderilecektir),

• Yabancı sanatkar çalıştıracak Belgeli Turizm İşletmeleri için, Türkçe ve yabancının dilinde düzenlenen iş sözleşmesi ve yeminli mütercim onaylı bonservis (belgeler scanner ile taranarak elektronik başvuru sırasında online olarak, ayrıca matbu olarak gönderilecektir),

• Mesleki hizmetler kapsamında çalışma izni talep eden yabancının yukarıdaki belgelere ek olarak, yurtdışında yüksek öğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğine uygun olarak alacağı Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi (belgeler scanner ile taranarak elektronik başvuru esnasında online gönderilecektir),

• Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel öğretim kurumlarında görev alacak yabancılar için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınmış yabancının yeterliliğini gösterir belge (ön izin) (belge scanner ile taranarak elektronik başvuru esnasında online gönderilecektir),

B) Yabancı Personel İstihdam Edecek Kurum/Kuruluştan İstenen Belgeler

• Çalışma izni başvuru dilekçesi (dilekçe scanner ile taranarak elektronik başvuru esnasında online olarak, ayrıca matbu olarak gönderilecektir),

• Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr / zarar tablosu (belge scanner ile taranarak elektronik başvuru sırasında online gönderilecektir),

• Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (belge scanner ile taranarak elektronik başvuru esnasında online gönderilecektir),

• Yabancı istihdam edecek özel öğretim kurumları için, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınmış Kurum Açma ve Öğretime Başlama İzni ve Ruhsatname (belge scanner ile taranarak elektronik başvuru esnasında online gönderilecektir),

• Dernek ve vakıflar ile sağlık hizmeti veren kuruluşlar için, ilgili mercilerinden alınmış faaliyet durumlarını gösterir belge (belge scanner ile taranarak elektronik başvuru esnasında online gönderilecektir),

• Belgeli turizm kuruluşları için, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış işletme ve yatırım belgesi (belge scanner ile taranarak elektronik başvuru esnasında online gönderilecektir),

• Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projeleri yapma hakkı kazanmış kuruluşların (konsorsiyumlar dahil) ilgili kurum ve kuruluştan alacakları işi yüklendiklerini gösteren belge (scanner ile taranarak elektronik başvuru esnasında online gönderilecektir),

• Mühendislik, mimarlık, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yabancı uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı istihdam edildiğini ispata dair ücret bordrosu (belge scanner ile taranarak elektronik başvuru esnasında online gönderilecektir).

• Yabancı personel istihdam edecek kurum ve kuruluş adına kullanıcı sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan kişinin noter onaylı vekaletnamesi veya kullanıcı sıfatındaki kişinin başvuruyu yapan kurum ve kuruluşta çalıştığını gösterir belge (scanner ile taranarak elektronik başvuru esnasında online gönderilecektir).