Öğretim görevlisi için çalışma izni

9ekim, Türkiye’deki üniversite ve öğretim kurumlarında görev alacak öğretmenlere oturma izni alma ve süre uzatma konusunda bilgili ve deneyimlidir.

4817 Sayılı Kanun 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nda bir değişiklik öngörmediğinden gerek devlet, gerekse özel statüdeki üniversitelerde görev yapacak öğretim görevlileri YÖK Başkanlığı’nca verilen çalışma izinleri ile ülkemizde çalışabileceklerdir. Buna göre;

1) Yabancı uyruklu öğretim görevlilerine Türkiye’ye gelmeden gıyabında ikamet tezkeresi düzenlenmesi mümkün değildir.

2) Türkiye’ye gelmiş olan ve devlet üniversitelerinde çalışmak üzere YÖK Başkanlığı’ndan çalışma izin onayı alınan yabancılara İl Göç İdaresi Müdürlüğüne müracaatları halinde Maliye Bakanlığı’nca sözleşmelerinin vize edilmesi işlemleri ve çalışma vizesi şartı aranmaksızın ikamet tezkeresi düzenlenir. Özel statüdeki üniversitelerde çalışacak olanların ise dış temsilciliklerimizden çalışma vizesi alarak gelmiş olmaları gerekir.

 

Yabancı Çalışandan İstenen Belgeler:

1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na hitaben yazılmış çalışma izni talep dilekçesi,

2. Yabancı Personel Başvuru Formu (4 nüsha / 3 sayfa, son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğraflı, işveren ve yabancı personel tarafından imzalanmış gerçek nüshalar),

3. Türkçe tercümeli ve noter / konsolosluk onaylı pasaport sureti (Pasaport eğer latin harfleri ile düzenlenmemişse yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi gerekir)

4. Türkçe tercümeli ve noter / konsolosluk onaylı diploma sureti

5. Türkiye’den yapılacak başvurular için geçerli ikamet tezkeresi noter onaylı sureti (öğrenim amacıyla verilen ikamet izni hariç, ikamet tezkeresinin süresinin en az 6 ay olması ve başvurunun bu süre içerisinde yapılması zorunludur. Aksi halde yabancı yurtdışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine başvuru yapacaktır),

6. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünden yabancı adına alınacak Ön İzin Belgesi; yazıda yabancının görev alacağı eğitim kurumunun ismi ve yabancının ders branşı veya görevi yer alacaktır.
Kurumdan İstenen Belgeler:

1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı çalışma izni talep dilekçesi,

2. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınmış Kurum Açma ve Öğretime Başlama İzni,

3. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınmış Özel Öğretim Kurumu Ruhsatnamesi ya da 10.08.2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre kurumun bağlı bulunduğu belediyeden almış olduğu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

4. Kurumun halen çalışan Türk ve yabancı tüm personel sayısını gösteren son aya ait Sigortalı Hizmet Listesi,

5. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda görev alacak yabancılar için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınmış yabancının yeterliliğini gösterir belge (ön izin) örneği,

6. Yabancı öğretmen istihdam edecek özel öğretim kurumları için, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınmış ”Kurum Açma ve Öğretime Başlama İzni” ile Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınmış ruhsatnamesi veya bağlı bulunduğu belediyeden alınmış “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” örneği.

Not : Çalışma izni aynı zamanda ikamet izni yerine geçmektedir, ayrıca ikamet izni için bir başvuru yapılmasına gerek yoktur.