Çalışma izni değerlendirme kriterleri

1) Sektörel ve ekonomik konjonktür sebebiyle yabancı personel çalıştırmaya ihtiyaç duyulması,

2) İş piyasasında yabancı personelin yerini doldurabilecek aynı niteliğe sahip Türk personelin 4 haftalık süre içinde bulunmaması,

3) Türkiye çalışma hayatındaki gelişmelere göre yabancı personel çalıştırmanın uygun olması,

4) Yabancının mesleği, Türkiye’de hakkında kayda geçen bilgiler vb. birçok konuda yabancı hakkında ilgili kurumların görüşlerinin olumlu olması,

5) Yabancının daha önceki çalışmalarındaki iş arzına yönelik istikrar (işyeri ve mesleki devamlılığı ve verimliliği),

6) Firma yabancının dosyasındaki bilgi ve belgelerin birbiri ile uyumlu olması,

7) Kanunun red gerekçelerinin mevcut olup olmaması,

(1-7 maddeler arası genel kriterler olduğundan yapılan değerlendirme kurum politikasına ve inisiyatifine göre sonuçlandırılır),

Firmanın Evrakı ve Bilgileri

8) Firmanın Türk vatandaşı yerine yabancı istihdam etme gerekçesi,

9) Çalışma izin talebinde bulunulan süre,

10) Çalışma izni başvurusunu önceki izin talebinin ret tarihinden itibaren 1 yılın dolmasını beklemeden yapılmış olması,

11) Firmanın mali tablosunun üçüncü şahısları çalıştırmaya uygun olup olmadığı,

12) Firmanın sermaye yapısı, kayıtlı sermayesi, (izin isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az %20 olması zorunludur),

13) Son yıl cirosu, son yıl ihracatı, (işyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir),

14) Firmada halen çalışan toplam Türk personel sayısı,

15) Firmada halen çalışan toplam yabancı personel sayısı,

16) Yabancıyı çalıştıracak şirketin yabancı çalıştırabilecek yeterliliğe sahip olması,

17) Firmanın SSK borcunun olup olmadığı (8-17. maddeler arası firmaya ait bilgiler ve evrak ile bunların yeterliliği hakkında olup, Bakanlığın istediği kriterlere uygun olması zorunludur),

18) Firmanın vergi borcunun olup olmadığı,

19) Süre uzatımlarında yabancının sigortalılık durumu,

20) Ödeneceği beyan edilen ücretin, ulusal mevzuatımıza (asgari ücretin altında olup olmadığı) ve talepte bulunulan işin ifası ile uyumlu ve yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır seviyede olup olmadığı,

a. Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 6,5 katı,

b. Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı,

c. Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar ile öğretmenler için asgari ücretin 3 katı,

d. Ev hizmetleri ile diğer mesleklerde çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı olması gerekmektedir, (01/02/2012 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı resmi sitesinde yayınlanan yeni kritere göre, ev hizmetlerinde çalışacaklar için asgari ücretin 1,5 katı yerine, bir asgari ücret olarak değiştirilmiştir.)

21) Çalışma izni talep dilekçesi veren işyerinde en az beş TC vatandaşının istihdamının olup olmadığı,

22) Aynı işyerinde birden fazla yabancı için çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı 5 TC vatandaşı istihdamının olup olmadığı,

23) SGK sigortalı sicil numarası üzerinden yabancıya ilişkin sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği,

Yabancı Personelin Evrak ve Bilgileri

24) Yabancının referans ve bonservisleri,

25) Yabancının firmada yaptığı hizmetlerle firmasına ve Türkiye’ye katma değer yaratabilecek kişisel ve mesleki niteliklere sahip olması (başvurulan iş için ülkede 4 haftalık süre içinde o işi yapacak aynı niteliğe sahip kişinin bulunup bulunmadığı Türkiye İş Kurumu kayıtlarından kontrol edilir.),

26) Çalışma izni verilebilmesi için gerekli çalışma vizesi veya süresi geçerli ikamet izninin bulunması (yurtiçinden çalışma izin talebinde bulunabilmek için; yabancı şahsın emniyet makamlarınca verilmiş ve en az 6 ay süreli ikamet tezkeresinin bulunması gerekir),

27) Çalışma iznine hak kazandıktan sonra, Türkiye’ye giriş yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde ikamet tezkeresinin alınmış olması,

28) Yabancının akademik, mesleki yeterliliği ve firmanın fiili iştigal konusu ile uyumluluğu,

29) Yabancının bitirdiği okulun mesleği ile ilgili işlerde çalışmasına uyumlu olması,

(18-26. maddeler arası yabancının bilgi ve evrakı ile bunların yeterliliği hakkında olup, Bakanlığın istediği kriterlere uygun olması zorunludur),

30) Başvuru için firma ve yabancının evrakının yasal ve uygulama ihtiyaçlarına uyumlu olması,

31) Şirketin ve yabancının zamanında yerine getirme zorunluluğu olan yasal yükümlülüklerinin yerine gelmiş olması,

32) Yabancının daha önceki çalışmalarının ulusal ve uluslararası mevzuata uygunluğu,

33) Yabancının yurtdışından yapacağı elektronik başvuruyu takip eden 10 iş günü içinde işverence elektronik başvurunun yapılıp yapılmadığı ve Bakanlığa ulaştırılma durumu,

34) Başvurulan iş için ülkede 4 haftalık süre içinde o işi yapacak aynı niteliğe sahip kişinin bulunup bulunmadığı,

35) Çalışma izni ve izin uzatma başvurularının değerlendirilmesinde; yabancının ikamet ve çalışma izninin süresi ile hizmet akdinin ve işin süresine göre belirli bir işyeri ya da işletmede ve belirli bir meslekte, yalnız bu işe münhasır kalmak kaydıyla iş piyasasının durumu,

36) Çalışma hayatındaki gelişmeler,

37) İstihdama ilişkin sektörel, coğrafi ve ekonomik konjonktür değişiklikleri,

38) Türkiye içinden istihdam yerine yabancı istihdamını haklı kılacak gerekçeleri değerlendirirken, işin özel niteliğini gösterir bilgiler ile yabancının eğitim durumu,

39) Yabancı personelin çalışacağı işyerinin ulusal ekonomiye katkı durumu,

40) Çalışma izni talebinde bulunulan işyerindeki aynı iş için aynı nitelikte yurtiçinden bir talep olduğunun bildirilmesi,

41) Yabancı personel çalıştıracak firmanın vergi ve SSK borcu olup olmaması,

42) Türkiye ve global iş piyasasındaki durum,

43) Çalışma hayatındaki ekonomik gelişmeler,

44) Yabancının yerini doldurabilecek aynı niteliğe sahip Türk personelin bulunmaması,

45) Yabancı personelin mensup olduğu ülke,

46) Yabancı personelin uzmanlık alanı, nitelik ve yetkinlikleri,

47) Yabancının yapacağı işe göre eğitim durumunun paralelliği,

48) İşin özel niteliğini gösterir bilgiler,

49) Çalışacağı işyerinin ulusal ekonomiye katkısı ve yabancı personelin çalışacağı işyerine katkısı, Çalışma Bakanlığı çalışma izni inceleme ve değerlendirmesinde dikkate alınan kriterlerdir.

Çalışma İzni Taahhüdü:

Başvuru dosyasının bakanlık uzmanlarınca değerlendirmesi sonuçlanmadığı müddetçe, hiçbir otorite ya da şahıs başvurunun olumlu sonuçlanması konusunda TAAHHÜT VERMEZ!

9ekim, tüm reddedilme risklerini en aza indirebilmek için çalışma izni için gerekli belgeler ve bilgilere dayanarak yapılacak ön inceleme sonunda, pozitif veya negatif durum değerlendirmesini müşterileri ile paylaşır.

İlgili yasanın 11. maddesine göre, Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı sözleşmelerle sağlanan haklar saklı kalmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde çalışma izinleri;

İş piyasasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür koşullarının gerekli kıldığı hallerde, belirli bir süre için, tarım, sanayi veya hizmet sektörleri, belirli bir meslek, iş kolu veya mülki ve coğrafi alan itibariyle sınırlandırılabilir.

Mesajınızı yazınız Mesaj