Kısa Dönem İkamet İzni Kalış Nedenlerine Göre Belgeler

Kalış Nedeni

Bilimsel araştırma amacıyla gelecekler

 Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerden alınmış amacına uygun vize (kazı çalışması ve yüzey araştırması yapacaklar için)

 Yapılacak araştırmanın süresini ve yerini gösteren resmi, e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge

Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar

 Konutun şahsa ait olduğunu gösterir resmi, e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge (tapu senedi)

Ticari bağlantı veya iş kuracaklar

 Temas kurulacak kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri belgeler [Gerekli görülmesi halinde kişi veya şirketlere ilişkin araştırma yapılarak destekleyici bilgi ve belge talep edilebilir (noter onaylı şirket faaliyet belgesi, noter onaylı vergi levhası, noter onaylı ticaret sicil gazetesi, noter onaylı imza sirküleri gibi)]

Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar

 Hizmet içi eğitimin görüleceği kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak eğitimin süresini ve yerini gösterir belge (antetli kağıda e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge)

Staj amaçlı değişim programları çerçevesinde eğitim görecekler (öğrenim amacı taşımayan programlar)

 Eğitimin/stajın görüleceği kurum veya kuruluşlardan alınacak eğitim/staj belgesi (e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge)

Turizm amaçlı kalacaklar

 İdarenin talebi halinde seyahat planı ve konaklama yerine ilişkin bilgi veya belge

Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler

Önceki ikamet izni belgesinin aslının ibrazı (fotokopisi başvuru belgelerine eklenir)

Kısa dönem ikamet iznine geçmesini gerektiren bilgi ve belgeler:

Boşanmaya ilişkin mahkeme kararı (3 yıl ve üzeri süre sonunda Türk vatandaşından boşanması halinde mahkeme kararı; 3 yıl evli kalma şartı aranmaksızın aile içi şiddet gerekçesiyle mağdur olduğunu ortaya koyan mahkeme kararı)

Destekleyicinin ölüm belgesi (Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli olmalı; yurt dışından temin edilmesi halinde noter onaylı Türkçe tercümesi ve Apostille şerhi gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgenin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.)

Tedavi görecekler

 Tedavi görülecek kamuya bağlı ya da özel hastanelerden alınacak, hastaneye giriş kaydının yapıldığına ve tedaviye başlandığına dair belge (Tedavinin süresini göstermeli, başhekim ve bir hekim tarafından imzalanmış ve kaşeli/mühürlü olmalı)

İdari makamların talebi

 İdari makamlardan alınacak şahsın Türkiye’de kalması gerektiğini belirten e-imzalı/imzalı kaşeli/mühürlü belge (6458 sayılı Kanundaki süreleri aşmayacak şekilde kalınacak süre de belirtilmeli)

Adli makamların talebi

 Adli makamlardan alınacak şahsın Türkiye’de kalması gerektiğini belirten e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge (6458 sayılı Kanundaki süreleri aşmayacak şekilde kalınacak süre de belirtilmeli)

Adli makamların kararı

 Adli makamlardan alınacak şahsın Türkiye’de kalması gerektiğini belirten e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge (6458 sayılı Kanundaki süreleri aşmayacak şekilde kalınacak süre de belirtilmeli)

Yükseköğrenimini tamamlayıp 6 ay içinde müracaat edenler

 Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi

Anlaşmalar çerçevesinde eğitim

 Eğitimin/stajın görüleceği kurum veya kuruluşlardan alınacak eğitim/staj belgesi (e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge)

Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar

 Türkçe dil kursu vermeye yetkili kurum veya kuruluştan alınacak eğitim görüldüğüne dair belge (e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge)

Kamu kurumları aracılığıyla eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar

 Eğitim, araştırma, staj veya kursun alınacağı kamu kurum veya kuruluşlarından alınacak programın süresini ve yerini gösterir belge (e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli)

İdari makamların kararı

 İdari makamlardan alınacak şahsın Türkiye’de kalması gerektiğini belirten e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge (6458 sayılı Kanundaki süreleri aşmayacak şekilde kalınacak süre de belirtilmeli)