Yabancı çalışma izni iptali

Kanunun 11 ve 13. Yabancı Çalışma İzni maddesinde sayılan sınırlamalara, Türkiye’deki ulusal mevzuata, ilgili mercilerin mevzuat ve düzenlemelerine aykırı olarak çalışması ya da Kanunun 14. Yabancı Çalışma İzni maddesinde öngörülen hallerden birinin varlığı

ile yabancının ya da işvereninin, çalışma izni talep dilekçesinde eksik, sahte veya yanlış bilgi ve belge verdiğinin sonradan tespit edilmesi halinde Bakanlık verdiği çalışma iznini iptal ederek durumu ilgili mercilere ve başvuru sahibine bildirir. Ayrıca, ilgili merciin gerekçeli talebi halinde, Bakanlık iptale ilişkin değerlendirmeyi yapar.

İptal Edilen İzin Belgesinin İadesi

• Bakanlık, çalışma izni verilen yabancı personelin çalışmaya başlamaması veya ayrı bir firmada çalışmak üzere başvuruda bulunması halinde, nedenlerine ilişkin değerlendirme sonucunda, daha önce verdiği izin belgesinin iade edilmesini talep edebilir.

• İptal edilmiş çalışma izinlerinin asıllarının kullanıcı tarafından, bildirim yapıldığı tarihten itibaren 1 hafta içinde Bakanlığa iade edilmesi zorunludur.

• İznin Geçerliliğini Kaybetmesi Çalışma izinleri, Kanunun 16. Yabancı Çalışma İzni maddesinde düzenlenen hükümler uyarınca geçerliliğini kaybeder.