Mevzuat

Yabancı Çalışma İzinleri İle İlgili Değişiklikler

1. Çalışma Bakanlığına yapılacak başvuruların elektronik ortamda yapılması gerekir.

2. Yabancının Yurtdışından Yapacağı Elektronik Başvuru’yu takip eden 10 iş günü içinde işverence elektronik başvurunun yapılması ve başvuru için istenen belgelerin Bakanlığa ulaştırılması gerekmektedir.

3. Yurtiçinden Yapılacak Elektronik Başvuru’yu takip eden 6 işgünü içinde diğer belgelerin Bakanlığa ulaştırılması gerekmektedir.

4. Yabancı Çalışma İzni Uzatma Başvuruları: Çalışma izin süresinin sona erdiği tarihten itibaren 45 günü geçmemek ve yaptığı işin mahiyetini değiştirmemek kaydıyla çalışan aynı işyeri ve meslekte çalışmaya devam edebilir.

5. Başvuruda Eksik Evrak Tespiti: Yabancı çalışma izin başvurusunun Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yapılmaması ya da Bakanlıkça tespit edilen ve başvuru sahibinden istenen eksik belgenin 30 gün içinde tamamlanmaması halinde başvuru dosyası işlemden kaldırılır.

6. Yabancı Çalışma İzni Başvurusu / Süre Uzatımına İlişkin Değerlendirme: Başvurulan iş için ülkede 4 haftalık süre içinde o işi yapacak aynı niteliğe sahip kişinin bulunup bulunmadığı Türkiye İş Kurumu kayıtlarından kontrol edilir.

7. Süreli Çalışma İzni Coğrafi Alanı: Bakanlık, süreli çalışma izinlerinin geçerlilik alanında il veya coğrafi bölge bazında değişiklik yapabilir.

8. Süresiz Yabancı Çalışma İznine Bağlı Olarak Verilecek İkamet İzni: Süresiz yabancı çalışma izni alan yabancının çalıştığı işyerinin veya işyeri adresinin değişmesi halinde, en geç 15 gün içerisinde durum Bakanlığa bildirilir.

9. Türk Vatandaşı İle Evli Olanlar: Bir Türk vatandaşı ile evli olan ve eşiyle Türkiye’de evlilik birliği içinde yaşayan yabancıların çalışma izin başvurularında ikamete ilişkin süre koşulu aranmaz.

10. Büyükelçilik, Konsolosluk ve Uluslararası Kuruluşların Türkiye’deki Temsilciliklerinde Görevlendirilenler ile Eş ve Çocukları: Yabancı devletlerin Türkiye’deki büyükelçiliklerinde, konsolosluklarında ve uluslararası kuruluşlar ile bunların Türkiye’deki temsilciliklerinde görevli personelin eş ve çocuklarının çalışma izinleri Dışişleri Bakanlığı’nın görüşü alınarak istisnai olarak verilebilir.

11. Denetleme Yetkisi: Kanun kapsamına giren yabancıların ve işverenlerin Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri Bakanlık İş Müfettişleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişleri tarafından yapılacak teftiş, denetim ve soruşturmalar, 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer alan teftiş, denetim ve soruşturma hükümlerine göre yapılır ve bu hükümlere göre ilgili yaptırımlar uygulanır.

Denetleme yetkisi ile ilgili değişiklik, 6111 sayılı yasa ile 4817 sayılı Kanunda ve ilgili Uygulama Yönetmeliği’nde yapılmış olup, daha etkin bir şekilde denetim yapılması amaçlanmıştır.

12. Yabancı Çalışma İzin Başvurusuna Eklenecek Belgeler: Yönetmeliğin ekinde yer alan başvuruya eklenecek belgeler (EK-2) değiştirilmiştir.

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

1) Bakanlığa yapılacak başvuruların elektronik ortamda yapılması ve matbu olarak imzalanmış halde Yönetmelik ekinde belirlenen diğer belgelerle birlikte Bakanlığa ulaştırılması gerekir.

2) Aynı Yönetmeliğin 6. maddesinin 3. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Türkiye Cumhuriyeti temsilcilikleri ve Bakanlık, yurtdışından yapılacak çalışma izni başvuruları ile ilgili işlemleri elektronik ortamda yürütür. Yabancının temsilciliğe başvuru tarihini takip eden 10 işgünü içinde işverence elektronik başvurunun yapılması ve başvuru için istenen belgelerin Bakanlığa ulaştırılması gerekir.

3) Aynı Yönetmeliğin 7. maddesinin 1. fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir:

Başvuru için istenen belgelerin yapılan elektronik başvuruyu takip eden 6 işgünü içinde Bakanlığa ulaştırılması gerekir.

4) Aynı Yönetmeliğin 8. maddesinin 1. ve 5. fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 6. ve 7. fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır:

Yabancı Çalışma izninin uzatılması talebi, Yönetmeliğin 5. maddesinde açıklanan esaslara göre; başvuru formuna Yönetmelik ekinde belirtilen belgelerin eklenmesi suretiyle, yabancı veya işvereni tarafından doğrudan Bakanlığa yapılır.

Çalışma izni uzatma başvurusu bulunan yabancılar, çalışma izin süresinin sona erdiği tarihten itibaren 45 günü geçmemek ve yaptığı işin mahiyeti değişmemek kaydıyla aynı işyeri ve meslekte çalışmaya devam edebilir. Bu süre içerisindeki çalışma kanuni çalışma olarak kabul edilir ve yabancının, ilgili mercilerin ve işverenin yükümlülükleri aynı şekilde devam eder. Uzatma başvurusu bulunanlar elektronik ortamda İçişleri Bakanlığına bildirilir.

5) Aynı Yönetmeliğin 9. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Başvurunun eksik evrak ile yapıldığının Bakanlıkça tespiti halinde, eksikliğin tamamlanması istemiyle başvuru sahibine bilgi verilir. Bu durumda Kanunun 12. maddesinde belirtilen 30 günlük süre, eksik belgenin Bakanlığa intikal ettiği tarih itibarıyla başlar.

Çalışma izin başvurusunun bu Yönetmelikte öngörülen usul veya esaslara uygun olarak yapılmaması ya da istenilen eksik belgenin 15 gün içinde tamamlanmaması halinde başvuru dosyası işlemden kaldırılır.

6) Aynı Yönetmeliğin 13. maddesinin 3. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 4. fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, 4. fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır:

Bu değerlendirme kriterleri çerçevesinde, Kanunun 12. maddesine göre Bakanlığın yapacağı değerlendirmelerde dikkate alınmak üzere, Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerin hükümleri de dikkate alınmak suretiyle başvurulan iş için ülke içinde 4 haftalık süre içerisinde o işi yapacak aynı niteliğe sahip kişinin bulunup bulunmadığı Türkiye İş Kurumu kayıtlarından kontrol edilir.

Bakanlık bu fıkrada belirtilen hususlara ilişkin değerlendirme kriterleri belirler.

7) Aynı Yönetmeliğin 26. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Bakanlık, süreli çalışma izinlerinin geçerlilik alanında il veya coğrafi bölge bazında değişiklik yapabilir.

Çalışma izin belgesi, belgede yazılı işyeri ve adres için geçerlidir. Yabancının, işyerinin ticaret siciline kayıtlı diğer bir şubesinde çalışabilmesi talebi Bakanlıkça değerlendirilir. Talebin uygun bulunması halinde çalışma izninde gerekli değişiklik yapılarak durum ilgili mercilere bildirilir.

İşyerinin ticaret unvanının değişmesi veya işyerinin başka bir adrese nakli halinde durumun resmi makamlardan alınmış belgelerle kanıtlanması koşuluyla çalışma izninde gerekli değişiklik yapılarak ilgili mercilere bildirilir.

8) Aynı Yönetmeliğin 35. maddesinin 2. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Süresiz çalışma izni, ikamet izin sürelerine bağlı olarak kullanılır. Süresiz yabancı çalışma izni alan yabancının çalıştığı işyerinin veya işyeri adresinin değişmesi halinde, Kanunun 18. maddesi uyarınca en geç 15 gün içinde durum Bakanlığa bildirilir. Bakanlık gönderilen bilgi ve belgelere göre mevcut süresiz yabancı çalışma izin belgesinde gerekli değişiklikleri yaparak ilgili mercilere bildirir.

9) Aynı Yönetmeliğin 44. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Bir Türk vatandaşı ile evli olan ve eşiyle Türkiye’de evlilik birliği içinde yaşayan yabancıların çalışma izin başvurularında ikamete ilişkin süre koşulu aranmaz.

En az 3 yıl süreyle Türk vatandaşı ile evlilik birliği içinde yaşayan yabancıların başvurularında bu Yönetmeliğin 13. maddesinin 4. fıkrasında yer alan kriterler uygulanmaz. Ancak, evliliğin aile birliği kurmak amacıyla yapılmadığının tespit edilmesi halinde çalışma izin belgesi geçerliğini kaybeder.

10) Aynı Yönetmeliğin 51. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Karşılıklılık ilkesi çerçevesinde olmak ve görev süresiyle sınırlı kalmak üzere, yabancı devletlerin Türkiye’deki büyükelçiliklerinde, konsolosluklarında ve uluslararası kuruluşlar ile bunların Türkiye’deki temsilciliklerinde görevli personelin eş ve çocuklarının çalışma izinleri Dışişleri Bakanlığı’nın görüşü alınarak istisnai olarak verilebilir.

11) Aynı Yönetmeliğin 58. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Kanun kapsamına giren yabancıların ve işverenlerin Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri Bakanlık iş müfettişleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri tarafından denetlenir. Kanun gereğince yapılacak teftiş, denetim ve soruşturmalar, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununda yer alan teftiş, denetim ve soruşturma hükümlerine göre yapılır ve bu hükümlere göre ilgili yaptırımlar uygulanır.

Genel ve özel bütçeli idarelerin teftiş ve denetim elemanları ile kolluk kuvvetlerinin kendi mevzuatları gereğince işyerlerinde yapacakları her türlü denetim, inceleme ve kontrol sırasında yabancı çalıştıran işverenler ile yabancıların Kanundan doğan yükümlülükleri yerine getirmediklerini tespit etmeleri halinde, durum Bakanlığa bildirilir.

1. fıkraya göre yapılan denetimler ve 2. fıkraya göre yapılan bildirimler üzerine Bakanlık bölge müdürünce, gönderilen tutanaklara ve denetim raporlarına göre Kanunda yer alan idari yaptırımlar uygulanır.

12) Aynı Yönetmeliğin 60. maddesinde yer alan 8/6/1965 tarihli ve 625 sayılı ibaresi 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı olarak değiştirilmiştir.

13) Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 değiştirilmiştir.

14) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

15) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.