Yabancı doktor çalışma izni ve yabancı hemşire çalışma izni

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSUNDA İBRAZI ZORUNLU BELGELER:

YABANCI ÇALIŞANDAN İSTENİLEN BELGELER:

1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na hitaben yazılmış çalışma izni talep dilekçesi (2527 Sayılı Kanun kapsamında çalışma izin talep eden yabancılar bu hususu dilekçelerinde belirtmelidir),

2) Yabancı Personel Başvuru Formu (4 nüsha / 3 sayfa, son 6 ay içerisinde çekilmiş fotoğraflı, işveren ve yabancı personel tarafından imzalanmış gerçek nüshalar),

3) Türkçe tercümeli ve noter / konsolosluk onaylı pasaport sureti (Pasaport eğer latin harfleri ile düzenlenmemişse yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi gerekir)

4) Türkçe tercümeli ve noter / konsolosluk onaylı diploma sureti

5) Türkiye’den yapılacak başvurular için geçerli ikamet tezkeresi noter onaylı sureti (öğrenim amacıyla verilen ikamet izni hariç, ikamet tezkeresinin süresinin en az 6 ay olması ve başvurunun bu süre içerisinde yapılması zorunludur. Aksi halde yabancı uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine başvuru yapacaktır),

NOT:

• Süresiz, İstisnai ve Bağımsız Çalışma İzin türlerine göre Yönetmelik’te öngörülen diğer belgeler ayrıca ibraz edilecektir.

• Sağlık sektröründe görüşe gidecek başvuruların (doktor, hemşire, eczacı) 1 asıl, 3 fotokopi olmak üzere 4 dosya hazırlamaları gerekmektedir.

KURUM – KURULUŞTAN İSTENEN BELGELER:

1) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı çalışma izni talep dilekçesi,

2) Kurumun halen çalışan Türk ve yabancı tüm personel sayısını gösteren son aya ait Sigortalı Hizmet Listesi,

3) Kurumun son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr / zarar tablosu,

4) Kuruluş yabancı sermayeli ise; kurumun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin aslı veya kuruluşça onaylı örneği,

5) İl Sağlık Müdürlüğü’nden alınmış kurumun Uygunluk Belgesi, Faaliyet İzin Yazısı veya Ruhsatnamesi

Çalışma Şartları

Yabancı sağlık meslek mensupları, aşağıda yer alan şartları sağlamak kaydıyla özel sağlık kuruluşlarında mesleklerini icra edebilirler:

a) Diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin denkliği onaylanmış ve Bakanlıkça tescil edilmiş olması,

b) Mesleğini icra etmesine kanunen engel bulunmaması,

c) Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından yapılan Türkçe dil sınavında Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine göre (B) veya üzeri seviyede başarılı olması,

ç) İlgili mevzuata göre Türkiye’de çalışma ve ikâmet izni almış olması,

d) Hekimler için, zorunlu mesleki malî sorumluluk sigortası yaptırmış olması,

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) İlgili merci tarafından diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin denkliğinin kabul edildiğini gösterir belge,

2) Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından yapılan Türkçe dil sınavında Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine göre (B) veya üzeri seviyede başarılı olduğuna dair belge,

3) Türkiye’de ilk defa meslek icrasında bulunacakların, geldikleri ülkenin Sağlık Bakanlığı veya Büyükelçiliği’nden alınan ve kanunen mesleğini yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belge,

4) Çalışacakları özel sağlık kuruluşu ile yabancı sağlık personeli arasında yapılan ve yabancı sağlık personeline ödenecek aylık ücret miktarının da belirtildiği hizmet sözleşmesi.