İkamet İzni Başvurusu (Belgelere İlişkin Açıklama)

İKAMET İZNİ BAŞVURU BELGELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1 . Seyahat belgesi (pasaport)

Ülkemize giriş-çıkışlarda kullanılan pasaport ya da yerine geçen belgelerin (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören

sayfaların fotokopileri) sunulması gerekmektedir.

Pasaportta isim ve soy isim ayrımı yapılmamışsa, kendi konsolosluğunuzdan alacağınız açık kimlik bilgilerini gösterir belgeye (ad ve

soyadın ayrı ayrı gösterildiği belge) göre ilgili alanları doldurunuz.

Pasaportun Latin harfleri ile yazılı olmadığı durumlarda yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi başvuruya

eklenmelidir.

Ülkemizde bulunduğunuz süre zarfında pasaportunuzu tanımadığınız kişilere vermeyiniz ve pasaportunuzdaki bilgileri tanımadığınız

kişilerle paylaşmayınız!

İlk ve geçiş başvurularında Pasaportun aslı ibraz edilir. Uzatma başvurularında tercüme edilmiş noter onaylı fotokopisi istenir.

Pasaportun değiştirilmesi halinde, ikamet izni başvurularında gerekmesi halinde varsa önceki pasaportların işlem gören sayfaları da

ibraz edilir.

2 . Fotoğraf

İkamet izni belgenizde yer alacak fotoğrafınızın son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olması gerekmektedir. Aile fotoğrafı,

özçekim, tanınmanızı zorlaştıran, güncel olmayan veya siyah-beyaz fotoğrafları sisteme yüklemeyiniz, aksi takdirde ikamet izni

belgesi düzenlenmeyecektir!

Biometrik Fotoğraf Örneği

3 . Yabancı adına başvurulması

Veli seçenlerin, adına başvurulan yabancı çocuğa ilişkin doğum belgesini; Vasi seçenlerin, vesayet kararını; Avukat seçenlerin,

vekaletname örneğini başvuru belgelerine eklemesi gerekmektedir.

Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli olmalı; yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli veya

Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz

konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda

yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.

4 . Öğrenim belgesi

Öğrenim görülen kurumdan e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli olarak alınacaktır.

Normal öğrenim süresinde mezun olamamanız durumunda, tekrar ettiğiniz ve aktif olarak öğrencilik haklarından faydalanabildiğinizi

gösterir nitelikte bir öğrenci belgesi getirdiğiniz her yıl için bir seferde en fazla 1 yıllık ikamet izni düzenlenebilmektedir.

İlkokul, ortaokul ve liseye kayıt yaptıracak öğrencilerin öğrenci ikamet iznine başvurabilmeleri için öğrenim amacına uygun vize ile

gelmesi gerekmektedir.

5 . Gelir şartı

Başvuru Formunda beyan edilir.

İdare destekleyici belge isteyebilir.

Gelirinizin kaynağını taşınmaz geliri, kira, maaş, ticari kâr, miras, tasarruf gibi değerlerle ifade edebilirsiniz. Maddi imkân için taahhüt

sunulması halinde bu durum belirtilmeli, taahhütname başvuru belgelerine eklenmelidir.

Ülkemizde bulundukları süre zarfında masrafları kamu kurumlarınca karşılananlardan gelir beyanlarını destekleyici belge istenmez.

Masrafların kamu kurumunca karşılandığına dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge getirilmesi yeterlidir. Ayrıca “gelirin kaynağı”

kısmında ilgili kamu kurumu belirtilmelidir.

Beyanı yeterli bulunmayan yabancılardan idare tarafından aşağıdaki belgelerden biri istenebilir;

 • Emekli Tanıtım Kartı ve emekli Aylığı Tahsis Belgesi (Emekli maaşını gösteren banka hesap cüzdanı, emekli olup hala aktif olarak

ücretli çalıştığını beyan edenlerden işyeri destek prim belgesi)

 • Banka hesap cüzdanı (en az son 6 aylık hesap hareketlerini gösterir belge ibraz edilmelidir.)
 • Uluslararası kredi kartı (en az son 6 aylık hesap hareketleri ve güncel limit bilgilerini gösterir belge ibraz edilmelidir.)

BAŞVURULARA VE BELGELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Guidance For Applications and Required Documents

 • Üzerinde haciz bulunmadığı ibaresini içeren güncel onaylı gelir belgesi
 • Kalacağı süre için bankada tutulan meblağı belirten belge
 • Kaşeli imzalı şirket yazısı (belgeyle birlikte şirketin yetkili imza sirküleri de ibraz edilmelidir)
 • Banka mevduat gelirini gösteren belge
 • Kira geliri söz konusu ise gayrimenkulün tapusu ve 2 yıldan eski olmayan kira kontratı
 • Serbest meslek sahipleri için; sahibi ya da ortağı olunan firmaya ilişkin vergi levhası fotokopisi, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri,

son 3 yıla ait vergi dairesi ya da yeminli mali müşavirlik onaylı bilanço ve gelir tablosu, cari yıl mizanı, Esnaf ve Sanatkarlar Odasına

kayıt belgesi ya da faaliyet belgesi

Gelir beyanını gösteren belgenin yurt dışından temin edilmesi halinde yeminli tercüman vasıtasıyla Türkçe tercümesinin noter onaylı

örneği getirilmelidir!

6 . Destekleyicinin gelir şartı

Aile ikamet izni başvurularında, destekleyicinin ailedeki fert başına asgari ücretin üçte birinden az olmayan aylık geliri olmakla birlikte

toplam geliri asgari ücretten az olmamalıdır. (Asgari ücret 900 TL olarak kabul edilirse; destekleyici, eş ve bir çocuktan oluşan üç kişilik

bir aile için destekleyicinin, 900+300+300 TL gelire sahip olduğunu belgeleyebilmesi gerekmektedir.)

Destekleyicinin sürekli gelirinin ikamet izni başvurusu için yeterli olmadığı hallerde, diğer gelirleriyle gelir beyanı tamamlanabilir.

7 . Geçerli sağlık sigortası

Sigorta süresi, talep edilen ikamet izni süresini kapsamalıdır.

Yurt dışında yapılan özel sağlık sigortaları, ancak sigorta şirketlerinin yurt içindeki şubeleri (acenteleri) tarafından akdedilmesi kaydıyla

geçerlidir.

İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında olanların durumlarını il sosyal güvenlik birimlerinden teyit ettirmeleri ve e-imzalı/imzalı ve

kaşeli/mühürlü bu belgeyi başvuru belgelerine eklemeleri gerekmektedir.

Aile ikamet izni başvurularında destekleyicinin tüm aile fertlerini kapsayan sağlık sigortasına sahip olması gerekmektedir.

Özel sağlık sigortalarında “İşbu poliçe 06/06/2014 tarih ve 9 sayılı ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin

genelgede belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.” ibaresi bulunmalıdır. Lütfen başvuru sırasında sigorta poliçenizin eimzalı/

imzalı ve mühürlü/kaşeli aslını ibraz ediniz! Uzatma başvurularında ise, başvuru dosyanıza sadece poliçenizin onaylı örneğini

koyunuz.

Ülkemizde kalacağı süre zarfında sağlığa ilişkin giderleri ilgili kamu kurumlarınca karşılanan yabancılarda geçerli sağlık sigortası şartı

aranmaz.

SGK’dan getirilecek olan provizyon belgeleri hem destekleyici, hem de aile bireylerini kapsayacak biçimde olmalı ve bu belgelerde ilgili

kurumun kaşesi/mührü ve e-imza/imzasının yer alması gerekmektedir.

Öğrenciler talep etmeleri halinde kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortası kapsamına girdiklerinden geçerli sağlık

sigortası talep edilmez, ancak üç ay içinde genel sağlık sigortası yaptırmaları ve idareye bildirmeleri gerekmektedir.

Arnavutluk (100), Azerbaycan (20), Afganistan (250), KKTC (150), Sudan (100), Kosova (100), Gambiya (25), Yemen (25), Kırgızistan

(100) ve Nijer (50) ile Ülkemiz arasında mevcut “Sağlık İşbirliği Anlaşmaları” kapsamında ülkemize tedavi amacıyla gelen yabancıların

refakatçilerinin (anlaşmada refakatçilere ilişkin ayrıca bir hüküm bulunmuyorsa) ikamet izni işlemleri genel hükümlere göre

yürütülmektedir.

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 14 üncü maddesine göre ülkemize gelen yabancıların ise en fazla iki kişiyi

geçmeyen refakatçilerinden ikamet izni başvurularında geçerli sağlık sigortası istenmemektedir.

18 yaşından küçük veya 65 yaşından büyüklerden geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz, ancak halihazırda geçerli sağlık sigortası

bulunanların belgelerini ibraz etmesi gerekmektedir.

8 . Uzun dönem ikamet izninde sağlık sigortası ve pasaport süresi

Bu izin için en az bir yıl süreli sağlık sigortasına ve en az altı ay süreli geçerli pasaporta veya yerine geçen belgeye sahip olunması

gerekmektedir.

9 . İkamet izni harcı ve belge bedeli

Harçlarınızı, sistemimiz üzerinden kredi kartıyla sanal POS kullanarak, süreksiz vergi tahsil eden vergi dairelerine, Maliye Bakanlığı

veznelerine veya Maliye Bakanlığının anlaşmalı olduğu bankalara başvuru numaranızı bildirerek ödeyebilirsiniz.

İkamet izni harç ve belge bedelinin ödendiğine dair makbuzları başvuru belgelerine eklemeniz gerekmektedir. Ödeme makbuzlarınızı

iki nüsha halinde isteyiniz. Bu nüshalardan birisi sizde kalacak, diğeri başvuru belgelerine eklenecektir. Sistemimiz üzerinden kredi

kartıyla sanal POS kullanarak ödeme yapılması halinde ayrıca makbuz sunulması gerekmemektedir.

Uzatma başvurularında, başvuru dosyanıza sadece harç ve belge bedelini ödediğinize dair makbuzu koyunuz! Sistemimiz üzerinden

kredi kartıyla sanal POS kullanarak ödeme yapılması halinde ayrıca makbuz sunulması gerekmemektedir.

(!) BAŞVURU DOSYANIZA PARA, ÇEK VE SAİR ÖDEME ARAÇLARINI KOYMAYINIZ !!!

10 . Eksik belge

Eksik belgelerin tamamlanabilmesi için idarece 30 güne kadar süre verilebilir.

Eksik belgelerinizi belirlenen süre zarfında tamamlamamanız halinde başvurunuz işlemden kaldırılacaktır.

Uzatma başvurularında eksik belge olması halinde il göç idaresi müdürlüklerince beyan ettiğiniz Türkiye’deki adres veya iletişim bilgileri

kullanılarak tarafınıza ulaşılacaktır. Adreste bulunmama veya iletişim bilgilerinin doğru olmamasından başvuran sorumludur.

11 . Başvurunun bizzat yapılması

İkamet izni başvurularının yabancı tarafından bizzat yapılması esastır. Bu başvurular yabancının yasal temsilcisi veya

vekaletnamesini ibraz eden avukatı aracılığıyla da yapılabilir, ancak idare başvuru sırasında yabancının da hazır bulunmasını

BAŞVURULARA VE BELGELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Guidance For Applications and Required Documents

isteyebilir.

12 . Mülakat/görüşme

İdare yabancının Türkiye’deki kalış amacının net bir şekilde ortaya konabilmesi için gerektiğinde yabancıyla görüşme yapabilir.

13 . İkamet izni müracaat belgesi

Başvurusu alınan şahsa idare tarafından “İkamet İzni Müracaat Belgesi” verilir. Bu belge başvuru tarihinden itibaren 90 gün boyunca

Türkiye’de yasal kalış hakkı sağlar.

İkamet İzni Müracaat Belgesi, pasaport veya pasaport yerine geçen belgeler temel alınarak doldurulur.

İkamet izni için müracaat ettikten sonra, ikamet izni belgesinin çıkmasını beklemeden tekrar dönmek üzere kısa süreliğine Türkiye’den

ayrılacak yabancılar, talep ettikleri ikamet izni süresinin içinde olmak ve harç makbuzlarını (harçtan muaf olduğu belgede belirtilenler

hariç olmak üzere) ibraz etmek kaydıyla ikamet izni müracaat belgeleriyle sınır kapılarından çıkışta cezalı ikamet harcı ödemeden

ülkeden çıkış; on beş (15) gün içinde döndükleri takdirde de vizeye tabi ülke vatandaşları olsalar dahi vize almadan ülkeye giriş

yapabileceklerdir.

14 . Türkiye’de kalınacak adres (Barınma)

Türkiye’de ikamet edeceğiniz adresi ve iletişim bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde bildirmeniz gerekmektedir.

Sizinle irtibata geçilebilmesi ve ikamet izni belgenizin adresinize ulaştırılabilmesi için adres, telefon numarası ve e-posta bilgilerinin

güncel olması gerekmektedir.

Kira sözleşmesi ile kalıyorsanız, sözleşmenizin noter onaylı örneğini de başvuru belgelerinize eklemeniz gerekmektedir.

Otel, hotel gibi yerlerde kalıyorsanız, bu yerlerde kaldığınıza dair belgeleri de başvurunuza eklemeniz gerekmektedir.

Öğrenci yurtlarında kalıyorsanız, yurtta kaldığınza dair e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belgeyi de başvurunuza eklemeniz

gerekmektedir.

Yat turizmi amacıyla gelecek yabancılar yatlarının bağlı bulunduğu yat limanı adresini belgeleriyle belirtilmelidir.

 1. kişinin (akraba dışında) yanında kalınacak olması halinde yanında kalınan kişinin noter onaylı taahhüdü (yanında kalınan kişinin evli

olması halinde ayrıca eşinin de noter onaylı taahhüdü) aranır. Çalıştırma amaçlı misafir etme, ev ve bakım hizmetleri, izinsiz çalışma

kapsamında değerlendirilmekte olup bu durumlarda yabancıya ve işverene idari para cezası uygulanmakta ve seyahat ile diğer

masrafları işverene ait olmak üzere yabancı hakkında sınır dışı etme işlemlerine başlanmaktadır.

İkamet izni süreniz içerisinde adresinizi değiştirmeniz halinde, 20 iş günü içinde il göç idaresi müdürlüğüne ve il nüfus ve vatandaşlık

işleri müdürlüğüne gerekli belgeleri ibraz ederek bilgi veriniz.

15 . Aynı şehirde üniversite, fakülte veya bölüm değişiklikleri

İkamet izni süresi içinde;

(1) Aynı üniversitenin farklı bir fakülte/bölümünde öğrenime devam edilmesi,

(2) Aynı şehir dahilinde farklı bir üniversiteye geçiş yapılması,

durumlarında yabancının öğrenci statüsünde kesinti olmaması kaydıyla, bilgilerinin güncellenmesi için durumunu il göç idaresi

müdürlüğüne 20 iş günü içinde bildirmesi gerekmektedir.

16 . Farklı şehirde üniversite, fakülte veya bölüm değişiklikleri

10 gün içerisinde yeni üniversitesinin bulunduğu şehirdeki il göç idaresi müdürlüğüne ikamet izni için müracaat edilmesi gerekmektedir.

Öğrencilerin bütün işlemleri yeni üniversitesinin bulunduğu şehirdeki il göç idaresi müdürlüğü tarafından sonuçlandırılır.

17 . Taşınmaz sahibi olunması

Taşınmazın konut olması ve bu amaçla kullanılması gerekmektedir. Ayrıca aile üyelerini kapsayan paylı veya elbirliğiyle mülkiyet

durumlarında konut olarak kullanılan taşınmaz, aile üyelerine de ikamet iznine başvuru hakkı verir. Diğer aile üyelerini kapsamayan

taşınmazlar, bunlar için sadece maddi imkanın tespitine dayanak oluşturabilir.

Konutun şahsınıza ait olduğunu gösteren resmi belge (konutun tapusu) istenir.

Hali hazırda konutun mülkiyetinin yabancı kişinin üzerinde devam ettiğine dair belgenin onaylı örneği ibraz edilmelidir.

18 . Adres değişikliklerinin bildirilmesi

İkamet izni süreniz içerisinde adresinizi değiştirmeniz halinde, 20 iş günü içinde il göç idaresi müdürlüğüne ve il nüfus ve vatandaşlık

işleri müdürlüğüne gerekli belgeleri ibraz ederek bilgi veriniz.

19 . Adli sicil kaydı

Yabancı, idarece istenilmesi hâlinde, vatandaşı olduğu veya yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş

adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunmak zorundadır. Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli

olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli veya Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir. Apostille

anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması

(konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.

Kendi ülke makamlarından veya son beş yıldır ülkemizde kalınıyorsa bulunulan ildeki adliyelerden veya adliye saraylarından alınabilir.

20 . Doğum belgesi

Çocuklar için, pasaport veya yerine geçen belge ya da ulusal kimlik kartlarından anne ve baba tespit edilemiyorsa, doğum belgesi

istenir. Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille

BAŞVURULARA VE BELGELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Guidance For Applications and Required Documents

şerhli veya Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması

halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda

yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.

21 . Ebeveynlerin ölümü veya boşanmaları

Anne veya babadan birisinin bulunmaması (ölümü halinde diğer eş ölüm belgesi ibraz etmelidir) durumlarında onaylı muvafakat beyanı

istenir.

Boşanma halinde çocuğun onaylı velayet belgesi istenir.

Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli olmalı, yurt dışından temin edilmişse Apostille şerhli veya

Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz

konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda

yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.

22 . Muvafakatname ve taahhütname

Şahsın on sekiz yaşından küçük olması durumunda; yurt dışında bulunan annesi/babası veya yasal temsilcisinin vereceği

muvafakatname ile muvafakatnamede belirtilmek kaydıyla Türkiye’deki gerçek ya da tüzel kişiler tarafından verilecek taahhütname

aranır.

Önlisans ve üzeri öğrenim göreceklerden on sekiz yaşını tamamlamayanların ülkemizde öğrenim görmelerine izin veren ebeveyninin

muvafakati yeterli kabul edilmektedir. Bu belgeler Türk makamlarından alınmışsa e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli olmalı, yurt dışından

temin edilmişse Apostille şerhli veya Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke

vatandaşı olunması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri

Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.

23 . Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçiş

Kısa dönem ikamet iznine geçmesini gerektiren bilgi ve belgeler:

 • Boşanmaya ilişkin mahkeme kararı

(3 yıl ve üzeri süre sonunda Türk vatandaşından boşanması halinde mahkeme kararı; 3 yıl evli kalma şartı aranmaksızın aile içi şiddet

gerekçesiyle mağdur olduğunu ortaya koyan mahkeme kararı)

 • Destekleyicinin ölüm belgesi

Bu belgeler Türk makamlarından (il/ilçe nüfus müdürlükleri) alınmışsa e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli olmalı, yurt dışından temin

edilmişse Apostille şerhli veya Türkçe tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke

vatandaşı olunması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri

Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları) gerekmektedir.

24 . Evlilik cüzdanı

Evlilik cüzdanı veya evli olduklarını kanıtlayan belgedir. Türk makamları dışından alınan bir belge ise, Apostille şerhli veya Türkçe

tercümesinin noter onaylı olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu

belgelerin ilgili ülke makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk

Makamları) gerekmektedir.

Evlilik Cüzdanının ilk üç sayfasının fotokopisi getirilmeli ve aslı ibraz edilmelidir.

Evli olunduğunu gösteren belge İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinden alınabilir.

25 . Nüfus kayıt örneği

Türkiye Cumhuriyeti nüfusuna kayıtlı olduğunuzu gösteren belgedir.

İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinden alınabilir. Türk makamları dışından alınan bir belge ise, Apostille şerhli veya Türkçe tercümesinin noter

onaylı olması gerekmektedir. Apostille anlaşmasına taraf olmayan ülke vatandaşı olunması halinde söz konusu belgelerin ilgili ülke

makamları tarafından onaylanması (konsolosluk onayı ve Dışişleri Bakanlığı veya bu konuda yetkilendirilmiş Türk Makamları)

gerekmektedir.

26 . Tedavi görenlerin belgeleri

İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri kapsamında tedavi olmak amacıyla ülkemize gelen yabancılar durumlarını belirten belge sunmalıdır.

Tedavinin süresini gösterir belge, başhekim ve bir hekim tarafından imzalanmış ve kaşeli/mühürlü olmalıdır.

Tedavi süresince giderleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanan yabancılarda geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz.

27 . Tedavi görenlerin refakatçileri

Arnavutluk (100), Azerbaycan (20), Afganistan (250), KKTC (150), Sudan (100), Kosova (100), Gambiya (25), Yemen (25), Kırgızistan

(100) ve Nijer (50) ile Ülkemiz arasında mevcut “Sağlık İşbirliği Anlaşmaları” kapsamında ülkemize tedavi amacıyla gelen yabancıların

refakatçilerinin (anlaşmada refakatçilere ilişkin ayrıca bir hüküm bulunmuyorsa) ikamet izni işlemleri genel hükümlere göre

yürütülmektedir.

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 14 üncü maddesine göre ülkemize gelen yabancıların ise en fazla iki kişiyi

geçmeyen refakatçilerinden ikamet izni başvurularında geçerli sağlık sigortası istenmemektedir.

28 . Sosyal yardım alınmadığına dair belge

Valilikler/Kaymakamlıklar bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından alınabilir.

BAŞVURULARA VE BELGELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Guidance For Applications and Required Documents

29 . Uzatma başvurularında dikkat edilecek hususlar

Uzatma başvurularında, başvuru dosyanıza sadece pasaportunuzun fotokopisini koyunuz. Pasaportunuzun aslını göndermeyiniz!

Uzatma başvurularını iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla veya kargoyla göndermeniz gerekmektedir. Adi posta olarak gönderilen

başvurular kabul edilmeyecektir!

Harçlarınızı, sistemimiz üzerinden kredi kartıyla sanal POS kullanarak, süreksiz vergi tahsil eden vergi dairelerine, Maliye Bakanlığı

veznelerine veya Maliye Bakanlığının anlaşmalı olduğu bankalara başvuru numaranızı bildirerek ödeyebilirsiniz.

İkamet izni harç ve belge bedelinin ödendiğine dair makbuzları başvuru belgelerine eklemeniz gerekmektedir. Ödeme makbuzlarınızı

iki nüsha halinde isteyiniz. Bu nüshalardan birisi sizde kalacak, diğeri başvuru belgelerine eklenecektir. Sistemimiz üzerinden kredi

kartıyla sanal POS kullanarak ödeme yapılması halinde ayrıca makbuz sunulması gerekmemektedir.

Uzatma başvurularında, başvuru dosyanıza sadece harç ve belge bedelini ödediğinize dair makbuzu koyunuz! Sistemimiz üzerinden

kredi kartıyla sanal POS kullanarak ödeme yapılması halinde ayrıca makbuz sunulması gerekmemektedir.

Başvuru dosyalarına para, çek ve sair ödeme araçlarını koymayınız !!!

Belgelerin sistem üzerinden başvuru yapıldıktan sonra 5 İŞ GÜNÜ içinde gönderilmesi gerekmektedir. Postadan gelmeyen başvurular

değerlendirmeye alınmayacaktır.

İkamet izni harcı ile ikamet izni belge bedeli ödendikten sonra istenen tüm belgelerin makbuzlarla birlikte (makbuzların bir nüshası

sizde kalacak) A4 boyutunda büyük zarf içinde başvuruda bulunulan il göç idaresi müdürlüğüne PTT iadeli taahhütlü veya kargo

aracığıyla gönderilmesi gerekmektedir.

Tüm başvuruların PTT iadeli taahhütlü veya kargo ile ayrı ayrı gönderilmesi gerekmektedir. Aynı zarf ile iletilen birden fazla kişiye ait

başvuru belgeleri işleme alınmayacaktır.

Postayla iletilen belgelerin beyan edilen bilgilerden farklı olmasından veya başvurunun eksik belge sebebiyle değerlendirmeye

alınamamasından kaynaklanan sorunlardan (posta/kargoya ilişkin sorunlar hariç) başvuran sorumludur.

30 . İdarece ek bilgi ve belge istenmesi

İl göç idaresi müdürlüğü yetkilisi başvuruları değerlendirirken kişilerin farklı durumlarını göz önünde bulundurarak her zaman beyan

edilen hususlara ilişkin destekleyici bilgi ve belge isteyebilir.

31 . Davete uyma yükümlülüğü

Kanunun 97 nci maddesi uyarınca yabancılar, başvuru sahipleri ve uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler; Türkiye’ye girişi veya

Türkiye’de kalışı hakkında inceleme ihtiyacının doğması, hakkında sınır dışı etme kararı alınma ihtimalinin bulunması, bu Kanunun

uygulanmasıyla ilgili işlemlerin bildirimi nedenleriyle ilgili valiliğe veya Genel Müdürlüğe davet edilebilirler. Davete uyulmadığında veya

uyulmayacağına ilişkin ciddi şüphe olması durumunda yabancılar davet edilmeksizin kolluk tarafından getirilebilirler. Bu işlem, idari

gözetim olarak uygulanamaz ve bilgi alma süresi dört saati geçemez.